Regulamin konkursu

Regulamin Konkursu „Historia metamorfoz skóry”
(dalej również: „Regulamin” lub “Regulamin Konkursu”)

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Organizatorem konkursu „Historia metamorfoz skóry” (dalej również: „Konkurs”) i przyrzekającym nagrody w Konkursie w rozumieniu art. 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (dalej również: „KC”) jest MAKE MY DREAM Aleksander Dziadolka z siedzibą w Płońsk, ul. Targowa 12, NIP: 5671908700

 1. Adres strony internetowej: https://makemydream.ple-mail: kontakt@makemydream.pl (dalej również: „Organizator”).
 2. Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i prowadzony jest w sieci Internet w ramach profilu Organizatora dostępnego pod adresem URL https://www.facebook.com/makemydreamdentalbeauty(dalej również: „Oficjalny Profil Organizatora”), dostępnego w ramach portalu www.facebook.com (dalej również: „Facebook”).
 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Instagram lub Facebook.
 4. Regulamin ustala warunki uczestnictwa i zasady Konkursu oraz określa prawa i obowiązki uczestników Konkursu, a także prawa i obowiązki Organizatora.
 1. PRZEDMIOT I CEL KONKURSU
 2. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie na zasadach określonych niniejszym Regulaminem najciekawszych i najoryginalniejszych komentarzy, wedle subiektywnego odczucia Organizatora.
 3. Konkurs prowadzony jest w celu popularyzacji, promocji i reklamy produktów Organizatora.

III. CZAS TRWANIA KONKURSU

 1. Konkurs trwaod 21.06.2021r. od momentu opublikowania posta konkursowego do dnia 27.06.2021r. godz. 23.59 (dalej również: „Okres Trwania Konkursu”).
 1. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
 2. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które:
 3. umieszczą w ramach serwisu Instagram Pracę Konkursową, o której mowa w § 5 ust. 1. Regulaminu,
 4. przystąpią do Konkursu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie (dalej również oddzielnie: „Uczestnik”lub łącznie: „Uczestnicy”).
 5. są fanami oficjalnego profilu na Facebook: MAKE MY DREAM dental & beauty
 6. W Konkursie nie mogą brać udziału:
 7. pracownicy Organizatora;
 8. współpracownicy Organizatora (tj. osoby i jednostki organizacyjne współdziałające na podstawie umów cywilnoprawnych).;
 9. inne niż wymienione powyżej, osoby biorące udział w zorganizowaniu i przeprowadzeniu Konkursu albo pozostające w stosunku służbowym / faktycznym z pracownikami Organizatora.
 10. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
 1. ZASADY KONKURSU

Konkurs polega na umieszczeniu przez Uczestnika w ramach serwisu Facebook komentarza spełniającego wszystkie wymogi określone w Regulaminie Konkursu i będącego odpowiedzią na zadanie konkursowe: „Nic tak nie upiększa, jak piękna, zdrowa skóra… a my mamy dla was #konkurs jakiego jeszcze nie było! 

Podziel się z nami historią swojej metamorfozy skóry. 

Co trzeba zrobić? 

➡ Wystarczy, że polubisz profil @makemydream_DENTALBEAUTY
➡ Podzielisz się z nami swoją historią-metamorfozą, zdjęcia mile widziane! 🤩⁠

➡ Zaprosisz do konkursu dwie osoby, poprzez oznaczenie w komentarzu, które również mogą podzielić się swoją historią. Jeśli to możliwe.

Konkurs trwa od 21.06 – 27.06 do godz. 23:59⁠ ⁠

Wybierzemy dwie najbardziej inspirujące historie. 

Do wygrania są dwa vouchery na zabieg kosmetologiczny w klinice @makemydream_dentalbeauty.

Spośród komentarzy wybierzemy po jednej osobie z grona stałych Pacjentów oraz osobę, która nie miała przyjemności gościć jeszcze u nas. 

Niech moc #makeupfree będzie z Wami! 

(dalej również: „Praca Konkursowa”).

 1. Każdy Uczestnik może zgłosić jedną liczbę Prac Konkursowych. Prace Konkursowe mogą być zgłaszane jedynie w Okresie Trwania Konkursu.
 2. Organizator nie dokonuje merytorycznej weryfikacji Prac Konkursowych pod kątem ich zgodności z Regulaminem lub przepisami obowiązującego prawa.
 3. Organizator może przekazywać Uczestnikom informacje dotyczące Konkursu. Informacje określone w zdaniu poprzednim nie stanowią w szczególności informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Zakazane jest zgłaszanie Prac Konkursowych o charakterze bezprawnym lub niezgodnych z Regulaminem Konkursu; w szczególności zakazane jest zgłaszanie Prac Konkursowych o charakterze erotycznym, pornograficznym, powszechnie uznawanych za wulgarne, obraźliwe lub obsceniczne, naruszających zarówno polskie jak i międzynarodowe normy prawne oraz moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną itp.), naruszających dobra osobiste lub obrażających godność lub uczucia innych osób (w tym religijne i polityczne). Organizator ma prawo usuwać z serwisu Instagram oraz ze Strony Internetowej Prace Konkursowe, o których mowa w zdaniu poprzednim. Dopuszczalne jest zgłaszanie Prac Konkursowych promujących towary i usługi Organizatora.
 1. KOMISJA KONKURSOWA
 2. Prace Konkursowe ocenia Komisja Konkursowa w składzie wyłonionym przez Organizatora (dalej również: „Komisja Konkursowa”).
 3. Komisja Konkursowa podejmuje działania zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie, w szczególności wyłania Laureatów i decyduje o przyznaniu Nagród.

VII. ZASADY WYŁANIANIA LAUREATÓW KONKURSU

 1. Komisja Konkursowa wybiera 2  (słownie: dwóch) Uczestników, 1 (słownie: jedną) pośród nowych osób nie należących do stałych Pacjentów MAKE MY DREAM dental & beauty, jak również 1 (słownie: jedną) pośród stałych Pacjentów będących w bazie MAKE MY DREAM dental & beauty, których Praca Konkursowa w ocenie Komisji Konkursowej jest najciekawsza oraz najlepiej oddająca charakter Konkursu i jego tematykę (dalej łącznie: „Laureaci”).
 2. Komisja Konkursowa dysponuje pełną swobodą w podejmowaniu decyzji opisanych w niniejszym paragrafie, a w szczególności może przyjąć kryteria wyboru Pracy Konkursowej oparte na subiektywnych odczuciach.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Konkursu bez wyłonienia Laureatów.
 4. Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie, co nie wyłącza prawa do złożenia reklamacji, o którym mowa w §13.

VIII. NAGRODY

 1. W Konkursie przewidziane są 2 (słownie: dwie) Nagrody (zwana dalej “Nagroda”) w postaci: 2 (słownie: dwóch) voucherów na zabiegi w MAKE MY DREAM dental & beauty, z wyłączeniem usług stomatologicznych oraz medycyny estetycznej. 
 2. Laureat nie wybiera dowolnego zabiegu w MAKE MY DREAM dental & beauty. Ustala wraz z kosmetologiem odpowiedni zabieg po odpowiedniej konsultacji.
 3. Laureatowi przysługuje 1 (słownie: jeden) miesiąc na wykorzystanie powyższego voucheru. 
 4. Przekazanie bonów (voucherów) nie stanowi ani dostawy towarów o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy, aniświadczenia usług w myśl art. 8 ust. 1 ustawy i tym samym nie mieści się w katalogu czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług określonym w przepisie art. 5 ust. 1 ustawy. Bon towarowy (voucher) bowiem stanowi rodzaj znaku legitymacyjnego upoważniającego do odbioru (otrzymania) w oznaczonym terminie określonych towarów i dlatego nie jest towarem wymienionym w art. 2 pkt 6 ustawy o podatku od towarów i usług.
 5. Nagrodę nie można wymienić na kwoty pieniężne.
 1. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
 2. Publikacja danych Laureata Konkursu przez Organizatora nastąpi pod Wpisem na Oficjalnym Profilu Organizatora najpóźniej w terminie kolejnych 5 dni licząc od dnia zakończenia Konkursu (dalej również: „Ogłoszenie Wyników Konkursu”).
 3. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk i innych informacji o Laureatach Konkursu w ramach Profilu na co Laureat Konkursu wyraża niniejszym zgodę.
 1. POINFORMOWANIE LAUREATÓW O WYNIKACH KONKURSU, WERYFIKACJA DANYCH I WYDANIE NAGRÓD
 2. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które:
 3. poinformowania Laureata o przyznaniu Nagrody;
 4. poinformowania Laureata o sposobie i zasadach wydania Nagrody;
 5. Każdy Laureat odbiera Nagrodę osobiście poprzez przyjście do MAKE MY DREAM dental & beauty, ul. Aleja Prymasa Tysiąclecia 83A/118, 01-242 Warszawa.
 6. Nagroda nie może zostać przekazana osobie trzeciej.
 1. PRAWA AUTORSKIE I WIZERUNEK OSOBY
 2. Do Konkursu mogą być zgłaszane jedynie Prace Konkursowe:
 3. które spełniają wszystkie warunki określone w Regulaminie Konkursu,
 4. których wykorzystywanie przez Organizatora zgodnie z Regulaminem Konkursu jest zgodne z obowiązującymi przepisami i nie narusza praw osób trzecich, a w szczególności autorskich praw majątkowych i osobistych.
 5. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich do utworów wykorzystywanych w ramach Pracy Konkursowej. W przypadku wystąpienia przeciwko Organizatorowi przez osoby trzecie z roszczeniem związanym z naruszeniem praw autorskich do utworów wykorzystanych przez Uczestników podczas tworzenia Pracy Konkursowej, Uczestnik zobowiązuje się zwolnić Organizatora od obowiązku świadczenia na rzecz osób trzecich jakichkolwiek świadczeń związanych z naruszeniem praw autorskich i pokryć roszczenia tych osób trzecich w pełnej ich wysokości, na każde żądanie Organizatora.
 6. Organizator nie jest zobowiązany do publikowania Prac Konkursowych, a odmowa rozpowszechniania nie wymaga uzasadnienia.

XII. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników zbieranych w związku z Konkursem jest Organizator, tj. adres strony internetowej: www.makemydream.ple-mail: kontakt@makemydream.pl
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale może okazać się konieczne do udziału w Konkursie.
 3. Organizator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych.
 4. Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu właściwego dla ochrony danych osobowych, prawo dostępu do jego danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania.
 5. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarte są na stronie: 

XII. REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu, Uczestnicy mogą zgłaszać w szczególności na piśmie na adres korespondencyjny Organizatora, określony w ust. 4 niniejszego paragrafu (dalej również: „Reklamacje”).
 2. Reklamacje powinny zawierać imię i nazwisko, dokładny adres Uczestnika, a także dokładny opis i wskazanie przyczyny uzasadniającej złożenie Reklamacji.
 3. Ewentualne Reklamacje dotyczące Konkursu są przyjmowane w okresie trwania Konkursu oraz w ciągu 14 dni licząc od dnia upływu terminu, o którym mowa w §9 ust. 1.
 4. Reklamacje powinny być przesłane listem poleconym na adres: lub na adres e-mail: kontakt@makemydream.pl, z dopiskiem – Konkurs„Historia metamorfoz skóry” Reklamacje otrzymane po upływie wskazanego w ust. 3 niniejszego paragrafu terminu nie będą rozpatrywane. O przyjęciu Reklamacji do rozpatrzenia decyduje data stempla pocztowego lub data wysłania Reklamacji drogą elektroniczną do Organizatora.
 5. Reklamacje rozpatruje Komisja Konkursowa, która sprawuje nadzór nad prawidłowym przebiegiem postępowania reklamacyjnego.
 6. Komisja Konkursowa, rozpatrując Reklamacje, stosuje postanowienia niniejszego Regulaminu.
 7. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
 8. O decyzji Organizatora w przedmiocie Reklamacji, Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie za pośrednictwem poczty lub pocztą elektroniczną, w zależności od tego, w jaki sposób Reklamacja została przesłana do Organizatora.

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Treść Regulaminu dostępna jest pod adresem URL: 

na Stronie Internetowej Organizatora i wchodzi w życie z dniem 21.06.2021 r.

 1. Prawem właściwym dla zawarcia Umowy jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a sądami sądy powszechne w Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn:
 3. zmianę przepisów prawa regulujących zasady i organizację Konkursu, wpływającą na wzajemne prawa i obowiązki lub zmianę interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;
 4. zmianę sposobu przeprowadzania Konkursu spowodowaną wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi.
 5. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację na Oficjalnym Profilu Organizatora oraz w ramach Strony Internetowej.
 6. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na Oficjalnych Profilach Organizatora lub w ramach Strony Internetowej, względem Uczestników, którzy wcześniej nie akceptowali Regulaminu. W przypadku Uczestników, którzy zaakceptowali Regulamin, mają oni prawo do rezygnacji z uczestnictwa w Konkursie w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu. Zmiany Regulaminu obowiązują wobec Uczestników, którzy zaakceptowali Regulamin po upływie terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim.
 7. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Warszawa, 21.06.2021 r.